Všeobecné obchodní podmínky

20.6.2023

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY  Asociace řidičů osobních vozidel, z.s.

ve smyslu § 1751 odst. 1 občanského zákoníku

 

 1. § 1 Základní ustanovení

 

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) jsou vydané dle § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Šb., občanský zákoník (dále jen „OZ“) následujícím subjektem: Asociace řidičů osobních vozidel, z.s., Bílkova 856/18, 110 00 Praha 1 IČO: 08895261 , zapsané v spolkovém rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl L, vložka 73060/MSPH ; kontaktní údaje: www.arov.cz; (dále též jako „spolek“).
 2. Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva povinnosti spolku a fyzické osoby, která uzavírá smlouvu se spolkem (dále jen „člen“), a to prostřednictvím webového rozhraní umístěného na webové stránce dostupné na www.arov.cz (dále jen „webové stránky spolku“).
 3. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí smlouvy uzavřené mezi spolkem a zájemcem o členství. Odchylná ustanovení v takové smlouvě mají přednost před ustanovením obchodních podmínek.
 4. Tyto obchodní podmínky a smlouva sama jsou uzavírány v českém jazyce a rozhodné právo pro smluvní závazek a práva a povinnosti z něj vyplývající je právo České republiky, v případě přeshraničního prvku jsou příslušný spory ze smlouvy vyplývající projednat a rozhodnout soudy České republiky.
 5. Poskytovatel není ve smyslu § 420 občanského zákoníku podnikatelem, neboť je právní formou spolkem, který nemůže jako hlavní činnost vyvíjet činnost podnikatelskou. Z uvedeného důvodu ve smlouvách se spolkem neuplatní ochrana spotřebitele podle občanského zákoníku a jiných právních předpisů.

 

 • 2 Informace o poskytovaných službách

 

1.Poskytovanou službou je členství v Asociaci řidičů osobních vozidel, z.s.,

 

 • 3 Uživatelský účet

 

 1. Na základě registrace zájemce o členství provedené na webové stránce spolku a zaplacení členského příspěvku může člen přistupovat do svého uživatelského rozhraní.
 2. Při registraci členství na webové stránce je zájemce povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je člen při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené členem v uživatelském účtu jsou spolkem považovány za správné.
 3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Člen je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.
 4. Člen není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
 5. Člen bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení spolku, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 

 • 4 Cena členství a členských příspěvků a platební podmínky

 

 1. Členství v klubu počíná zaplacením členského příspěvku, vyplněním přihlášky na www. https://arov.cz/clenstvi. Výše vstupního členského příspěvku je od 199 Kč do 1499 Kč dle zvolené úrovně členství. 

Členství v klubu vzniká úspěšně přijatou platbou, nikoliv přihlášením. Stát se členem může uživatel na adrese https://arov.cz/clenstvi, kde si objedná roční nebo měsíční formu svého předplatného. 

Výši členských příspěvků stanovuje výbor spolku vždy pro kalendářní rok. Pokud výbor nerozhodne, zůstává výše oddílových příspěvků stejná jako v roce předchozím.
 2. Členství v klubu zaniká: a) vystoupením na základě písemného podání, a to dnem, kdy bylo pověřenému členu výboru Spolku doručeno oznámení člena o vystoupení, b) vyloučením člena výborem na návrh disciplinární komise a to buď marným uplynutím lhůty pro odvolání podle čl. 19 odst. 2) nebo zamítnutím včas podaného odvolání ke členské schůzi. c) úmrtím člena d) zánikem Spolku e) nezaplacením členského příspěvku ve lhůtě jednoho měsíce/roku od poslední platby běžného roku. Lhůta se odvíjí od zvolené formy předplatného, být roční nebo měsíční.

 3. Spolek nenese náklady zájemce o členství spojené s využíváním informačních technologií spojených s registrací do spolku a platbou členského příspěvku.
 4. Cenu členského příspěvku může zájemce o členství uhradit spolku bezhotovostně převodem prostřednictvím platební brány na účet spolku č. 6190324002/5500, vedený u společnosti Raiffeisen bank.  

 • 5 Odstoupení od členství a reklamace

 

 1. Člen může zažádat výbor o ukončení (odstoupení od) členství ve spolku před ukončením doby členství, nicméně si nemůže nárokovat vrácení části ani celého členského příspěvku.
 2. Reklamace je podávána primárně na členské schůzi spolku nebo pomocí zpětné vazby členům výboru spolku kdykoliv po dobu trvání členství, na email [email protected]

 

 • 6 Mimosoudní řešení sporů

 

 1. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs . Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.
 2. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

 

 • 7 Zasílání obchodních sdělení

 

 1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících s činností klubu na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním informačních sdělení spolupracujících subjektů klubu na elektronickou adresu kupujícího.

 

 • 8 Závěrečná ustanovení

 

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 13. června 2023
 2. Spolek je oprávněn tyto všeobecné obchodní podmínky kdykoliv změnit, přičemž nové znění bude účinné ode dne zveřejnění těchto podmínek na webových stránkách spolku. Pro veškeré účastníky jsou závazné všeobecné obchodní podmínky účinné v den vzniku členství ve spolku. Pokud dojde ke změně těchto všeobecných obchodních podmínek po vzniku členství ve spolku, bude o takovéto změně účastník informován písemně a na webových stránkách spolku. Pokud nebude člen se změnami souhlasit, může odstoupit od členství písemnou výpovědí, kterou doručí neprodleně na adresu spolku, v opačném případě účastník se změnami souhlasí.
 3. Pokud by se stala některá ustanovení těchto všeobecných obchodních podmínek neplatná nebo neúčinná, pak platnost ostatních ustanovení zůstává nedotčena a není tím dotčena platnost a účinnost těchto všeobecných obchodních podmínek jako celku. Neplatná nebo neúčinná ustanovení těchto všeobecných obchodních podmínek strany nahradí takovými platnými nebo účinnými ustanoveními, které co nejvíce odpovídají smyslu a účelu neplatných nebo neúčinných ustanovení. 4. Informace o zpracování osobních údajů jsou samostatným dokumentem, který je k dispozici na webových stránkách spolku.

 

 

V Praze 13.06.2023                                                                          Josef Pátl

    předseda spolku

© 2022 Asociace řidičů osobních vozidel. Všechna práva vyhrazena.