Díl druhý: Klíčové koncepční materiály

Josef Pátl
Josef Pátl
3.2.2024
Energetika
Díl druhý: Klíčové koncepční materiály
Díl druhý: Klíčové koncepční materiály

Pro Vás, kdo máte silně rozvinuté kritické myšlení, rozumíte psanému textu a máte hodně, ale opravdu hodně volného času, je každý důležitý název dokumentu v tomto článku opatřen zdrojovým odkazem. Nyní přinášíme ve zkratce charakteristiku nejdůležitějších dokumentů, obsahujících modelaci a navrhované způsoby plnění cílů, v oblastech mixu energetiky a ochrany životního prostředí.

Na úrovni našeho státu a jeho institucí existují dva klíčové koncepční materiály, které se zabývají energetickou bezpečností České republiky pro nastávající období.  Státní energetická koncepce ČR (SEK) z roku 2015 Aktualizace Vnitrostátního plánu České republiky v oblasti energetiky a klimatu z října 2023. Ten první a důležitější však nehledí z pohledu energetické bezpečnosti až k horizontu roku 2050.

Hlavním posláním Státní energetické koncepce (dále též SEK) je zajistit spolehlivou, bezpečnou a k životnímu prostředí šetrnou dodávku energie pro potřeby obyvatelstva a ekonomiky ČR, a to za konkurenceschopné a za standardních podmínek i přijatelné ceny. Současně musí zabezpečit nepřerušené dodávky energie v krizových situacích v rozsahu nezbytném pro fungování nejdůležitějších složek státu a přežití obyvatelstva.

Dlouhodobou vizí energetiky ČR je spolehlivé, cenově dostupné a dlouhodobě udržitelné zásobování domácností i hospodářství energií. Takto vymezená vize je shrnuta v trojici vrcholových strategických cílů energetiky ČR, těmi jsou bezpečnost – konkurenceschopnost – udržitelnost.

Jednou z nejvýznamnějších charakteristik současného vývoje energetiky v globálním měřítku je vysoká míra nejistot dalšího vývoje z hlediska politického a ekonomického, rozvoje technologií a přísných požadavků na ochranu životního prostředí a klimatu. Strategickou odpovědí na výzvy v sektoru energetiky je efektivní využití domácích energetických zdrojů, surovin a nutnost komplexního pohledu na dodávky všech forem energie včetně celého řetězce od výroby/produkce až ke spotřebě.

 Součástí koncepce je také zajištění dostatečné diverzifikace zdrojů, surovin a přepravních tras. Neméně důležité je aktivní zapojení ČR do formulování zásadních rozvojových energetických strategií v mezinárodním kontextu, využití mezinárodních poznatků vědeckého a technologického poznání.

Z našeho pohledu je důležité naplnit potřebu efektivního využití nástrojů pro prosazování národní energetické politiky. Postupy, které se někde zdají samozřejmostí, jinde nemusí fungovat ani na papíře.

Jaké disciplíny SEK 2015 zahrnuje?

  •  Odpadové hospodářství
  • Výroba elektřiny a energií pro teplárenství
  • Přenosová soustava
  • Zdroje - uhlí, jádro, zemní plyn, ropa, oze (biomasa, plynové kogenerační zdroje, využití bioplynu, dále jsou to vodní zdroje, geotermální zdroje, odpad a v neposlední řadě fotovoltaické a větrné elektrárny).

 Státní energetická koncepce je vrcholným materiálem pro oblasti, o kterých jsme hovořili a musíme jen s politováním konstatovat, že poslední její aktuální podobu má ještě na svědomí bývalý ministr průmyslu a obchodu (MPO) Ing. Jan Mládek, CSc. Její aktuální verze je již více jak 8 let stará.

Materiál je to určitě přínosný, bohužel, a tak se shodnou odborníci, nebyla SEK nástupnickými vládami Andreje Babiše a Petra Fialy doposud dodržována. Hlavně v oblasti rozvoje jaderné energetiky. Nicméně, po oznámení vlády na konci ledna 2024 o uvažované dostavbě 4 velkých jaderných reaktorů se z hlediska energetické bezpečnosti snad "blýská" na lepší časy.

Současná vláda, konkrétně je tento úkon v zastoupení ministra MPO Ing. Jozefa Síkely, přislíbila aktualizaci SEK do konce roku 2023. Zatím se tak nestalo, neboť se čekalo na Aktualizaci Vnitrostátního plánu České republiky v oblasti energetiky a klimatu. Dalším termínem představení nové koncepce je konec března 2024.

Návrh aktualizace Vnitrostátního plánu České republiky v oblasti energetiky a klimatu (NKEP) je zpracován na základě požadavku a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU).

První Vnitrostátní plán byl schválen vládou ČR 13. ledna 2020, jednalo se o přepracovanou verzi návrhu Vnitrostátního plánu, který vzala 28. ledna 2019 na vědomí vláda ČR a který byl Evropské komisi předložen dne 30. ledna 2019. Vnitrostátní plán vychází ze dvou hlavních strategických dokumentů: Státní energetické koncepce (zde vidíte úzkou vzájemnou provázanost), schválené v roce 2015 a Politiky ochrany klimatu schválené v roce 2017. Předkládaný dokument z října 2023 je pak návrhem aktualizace Vnitrostátního plánu ČR. Předložení finální verze tohoto dokumentu je plánováno v souladu s nařízením do 30. června 2024 po proběhnutí iterativního procesu s Evropskou komisí. Pro přípravu konečné verze bude nad návrhem aktualizace Vnitrostátního plánu pokračovat odborná, veřejná a politická debata. Nutno poznamenat, že přípravu Vnitrostátního plánu nicméně komplikuje fakt, že na úrovni EU zatím není schválena všechna relevantní legislativa z balíčku Fit-for-55.

Dá se tedy s nadsázkou říct, že tento materiál je esencí přání Evropské komise, a stanovených cílů dekarbonizace: méně emisí – více OZE – více energetických úspor.

 Příště Vám přineseme pohled do modelace jednotlivých scénářů, abyste měli představu o tom, co nás v nejbližší době čeká, k čemu se ještě nyní můžete vyjádřit a v případě veřejné nečinnosti, co nás také zákonitě nemine.

 A pokud máte opravdu spoustu volného času, přikládáme ještě odkazy na další klíčové materiály:

Strategický rámec Česká republika 2030, 

Dopravní politika České republiky pro období 2021–2027 s výhledem do roku 2050,

Národní priority výzkumu, experimentálního vývoje a inovací

Národní výzkumné a inovační strategie pro inteligentní specializaci České republiky (RIS3 strategie)

Národní iniciativa Průmysl 4.0

Surovinová politika v oblasti nerostných surovin a jejich zdrojů

Politika územního rozvoje ČR

Vodíková strategie

Politika ochrany klimatu

Sdílet

Komentáře

Pro komentování tohoto článku se musíte nejdříve přihlásit
© 2022 Asociace řidičů osobních vozidel. Všechna práva vyhrazena.